تبلیغات
دانشجویان معماری دانشگاه آزاد واحد ایلخچی - ضرورت شكل‌گیری معماری اهرام
منوی اصلی
نویسندگان
دوستان
آرشیو وبلاگ
منوی اضافه
  • در حال ساخت
مطالب جدید سایت
گالری

اهرام مصری اگرچه با شنهای صحرا فرسوده شده و از آنها پوشیده شده‌اند، همچنان به طرز اعجاب‌آوری محفوظ مانده‌اند، ولی دیگر نمایان‌گر زندگی قدرتمند تمدنی كه به وجود آمده بود تا واحدی برای زندگی ابدی باشد نیستند. در نظامها و اقتباسهای نئوكلاسیك فرانسوی، هرم همین حالا هم یك، زمین لم‌یزرع مصری است كه تنها از مرگ سخن می‌گوید. برطبق فرهنگ تعالی (Sublime) زندگی تنها در باروری طبیعت و نه ابدیت غیر مشخصی اثبات می‌شود. امروزه اهرام توسط موزه هنرهای معاصر (MocA) به كار گرفته شده‌اند كه لس‌آنجلس را به عنوان یك فرهنگ بیابانی موجود درخشان و افراطی و به عنوان وضعیت امروزه آنچه زمانی جهان مصر آن را دارا بود اما اكنون فاقد آن است ستایش می‌كند.

قرنها بعد هنگامی كه قدرت فرهنگ و سنن مصری كمرنگ شده بود یك جانشین دیگر و در واقع نوعی جانشینی مضاعف از اهرام به وقوع پیوست. در فرانسه قرن 18، با عنوان جایگاهی با بینش نئوكلاسیك و معماری مقابر، اهرام، بار دیگر مطرح شدند و وانمود می‌شد كه آنها حضور و هویت را تایید می‌كنند ولی این بار این دیدگاه تحقق پیدا نكرد. اهرام فرانسوی می‌بایست جانشین اهرام مصری می‌شوند ولی موفق نشدند. سنت فرانسوی برای بی‌اعتبار كردن سنت مصری، ناگزیر بر خود نیز خط بطلان كشید بدین ترتیب اهرام فرانسوی نه تنها آن سیستم قدیمی را كه در صدر جانشینی‌اش بودند بر هم زدند، بلكه تنها اساس و امید خود برای موفقیت را نیز به هم ریختند. هرم فرانسوی به عنوان بخشی از حركتی كه در آن حضور و هویت تفوق خود را بر نیستی و گسیختگی اعلام می‌نمایند، ظاهر شد، یعنی به صورت افكار و غلبه بر مرگی كه در گورستان‌ها و بناهای یاد بود، اعلام حضور می‌كرد. این پدیده در فرانسه قرن 18 به بهترین وجهی در آثار معماری ایتن لوئیس بوله (louis Boullee ـ Etienne) و در مباحثات فرهنگی موازی با آن در مورد مرگ كه برای مثال در آثار ریچارد اتیلن (Richard Etlin) آمده است تمركز یافته است. لوثی بوله بهتر از دیگ معاصران خود، بویژه در طرحهایش كه بین سالهای 1799 تا 1782 انتشار یافت، شایستگی اهرام مصر و مفاهیم آن را برای ایجاد شكلی جدید، برای شهرهای مردگان به خاطر زندگان نشان داد. بوله و همكارانش دو نظر مهم و سنن نهفته در تعالی را به كار گرفته و با یكدیگر درآمیختند تعالی طبیعت، جایی كه در آن ابدیت را می‌توان تجربه كرد و راه و روش انسان بزرگ كه در یاد بود آنها جاودانگی مجاز دانسته می‌شود. پس اهرام بوله، یادبودی برای یادآوری عظمت فردی هستند و از طرف دیگر آنها مظهر خود طبیعت می‌باشند.

برای مصریان اهرام با ابدیت شناخته می‌شوند زیرا كه اهرام فرعون و خدایان را به هم پیوند می‌دادند بنابراین بر تغییرات طبیعت و مركز تفوق می‌یافتند. در مقابل برای فرانسویها، طبیعت خود را به صورت حضوری به انتها به جلو می‌راند و به شكل هرم مجسم می‌شد. در حالی كه طبیعت برای مصریان به صورت عدم جاودانگی رخ می‌نمود، با تعبیر معكوس فرانسوی به صورت مبانی از حضور جاودانگی مطرح می‌گشت آنچه ملكوتی و الهی بود، متفاوت و برتر از نوع طبیعی است، جای خود را به تقدسی داد كه به واسطه تعالی با نوع طبیعی آتن شناخته می‌شد و با آن تلفیق می‌گشت. به همین ترتیب برای مصریان، اعمالی كه می‌توانستند زندگی جاویدان را اعطا نمایند كاملا به خدایان و فرعون منحصر شده بودند، برای انسا‌گرایان فرانسوی دستاوردهای عظیمی كه فناناپذیری را تفویض می‌نمود، مربوط به قهرمانان فانی بود و در این مورد راه برای رقابت عموم شهروندان باز بود. عمل و دلایل انسانی جایگاهی را كه قبلا برای الوهیت ذخیره شده بود تصاحب نمود.

اهرام در ظهور اخیر خود در پروژه آی. ام په‌ئی (I. M. pei) برای لوور موزه هنرهای لس آنجلس طرح شده توسط آراتا ایسوزاكی Arata Isozaky) ) به عنوان نقل قولهای پست مدرن مطرح شده‌اند. هرم بی‌روح پی‌ئی كه بر اساس تناسبات اهرام گیزده بنا شده است در میانه حیاط ناپلئون در لوور قرار گرفته است هم كه توسط 3 هرم كوچكتر و هفت استخر احاطه شده است دسترسی‌هایی را در تراز همكف به ساختمانهای اطراف خود تامین می‌نماید. سطح براق و درخشان آن بر طبق اظهارات اولیه معمار آن، آسمان پاریس را در روز منعكس نموده و در شب همانند یك فانوس بزرگ می‌درخشد. هرم په‌ئی به هیچ وجه بر قصد آگاهانه وی دلالت نمی‌كند، ولی استراتژی است برای تاكید و دست یافتن به وضوح و قدرت.

این مكان (لوور) كه سابقا صحنه تاكید بر قدرت خورشید شاه بود (لویی چهاردهم) خود را با خورشید به عنوان سمبلی از حضور الهی، مانند سنت فرعون كه از خدای خورشید خویش یعنی خدای آفتاب نیرو می‌گرفت می‌شناساند. اكنون صحنه‌ای است برای دعوی قدرت و هویت موجود، كه با ساخت بنا بر روی سنت و درنتیجه الحاق آن به خود صورت می‌گیرد. شایان ذكر نیست كه اقداماتی كه توسط عمل طراحی هرم په‌ئی ممكن گردید، بیش از مشابه خود در دوران مصریان (با عصر نئوكلاسیك) دنیوی بودند. هرم په‌ئی دسترسی در سطح زمین را به تسهیلات فراهم می‌نماید، در صورتی كه اهرام مصری پیكر فرعون را برای زندگی زیرزمینی و ابدی وی پنهان می‌كند.
موزه هنر معاصر جدید آراتا ایسوزاكی (MOCA) (شكل 3) در نزدیكی مركز شهر لس آنجلس نیز از اهرامی مصری بهره می‌برد. در طرح نهایی پروژه‌ای از سنگ ماسه‌ای قرمز، نورگیرهای هرمی شكل بر فراز برخی گالریها قرار داده شده‌اند. در یك جبهه 2 ردیف از چهار نورگیر هرمی شكل وجود دارد و در جبهه دیگر، سه هرم، دو هرم كوچك (به همان اندازه 8 هرم جبهه دیگر) در جلو یك هرم بزرگ قرار دارند كه فرم جیزه را به یاد می‌آورند.
اهرام مصری اگرچه با شنهای صحرا فرسوده شده و از آنها پوشیده شده‌اند، همچنان به طرز اعجاب‌آوری محفوظ مانده‌اند، ولی دیگر نمایان‌گر زندگی قدرتمند تمدنی كه به وجود آمده بود تا واحدی برای زندگی ابدی باشد نیستند. در نظامها و اقتباسهای نئوكلاسیك فرانسوی، هرم همین حالا هم یك، زمین لم‌یزرع مصری است كه تنها از مرگ سخن می‌گوید. برطبق فرهنگ تعالی (Sublime) زندگی تنها در باروری طبیعت و نه ابدیت غیر مشخصی اثبات می‌شود. امروزه اهرام توسط موزه هنرهای معاصر (MocA) به كار گرفته شده‌اند كه لس‌آنجلس را به عنوان یك فرهنگ بیابانی موجود درخشان و افراطی و به عنوان وضعیت امروزه آنچه زمانی جهان مصر آن را دارا بود اما اكنون فاقد آن است ستایش می‌كند.

منابع و مآخذ :
1) بانی مسعود، امیر؛ تاریخ معماری غرب؛ نشر خاك؛ چاپ اول پاییز 1383.
2) شول، بیل و پتیت، اد؛ نیروهای مرموز در اهرام مصر. ترجمه بشیر بختی – موسسه مطبوعاتی عطائی 1364.
3) موگووئر، روبرت؛ تفسیر محیط – ترجمه كتر منوچهر طبیبیان – انتشارات دانشگاه تهران 1380.
4) كامبریچ، ارنست؛ تاریخ هنر؛ ترجمة علی رامین؛ نشر نی، 1379.
5) http:// forum, Persian tools.com/show thread.php? t=18017 & page =4
 


پیوندهای روزانه
نظر سنجی
ابر برچسب ها
پشتیبانی
آمار و اطلاعات
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب ارسال شده: عدد
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :